ΠΜΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠαΔΑ  – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Παν. Αιγαίου

ΤΜΗΜΑ

Διοίκηση Τουρισμού – Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΕΠΙΠΕΔΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σχεδιασμός και Βιωσιμότητα Τουριστικών Προορισμών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α’

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ερευνητική Εργασία

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

θεωρια –εργαστηριο

 

φορτοσ εργασιασ

125

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

Εξειδίκευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ  ΣΕ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://tourpost.uniwa.gr/

           
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Στόχος του μαθήματος είναι η μετάδοση γνώσεων και η κατανόηση της αναγκαιότητας του σχεδιασμού και της διαχείρισης, στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής ενός τουριστικού προορισμού, ώστε να αμβλυνθούν διαπιστωμένες επιπτώσεις και να επιτευχθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Το θεωρητικό πλαίσιο και οι πρακτικές εφαρμογές του εξετάζονται με αντίστοιχες παρουσιάσεις περιπτώσεων από την Ελλάδα και άλλες χώρες

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

Να κατανοούν τις  θεωρητικές προσεγγίσεις του τουριστικού σχεδιασμού των τουριστικών προορισμών

Να γνωρίζουν το εμπειρικό πλαίσιο της τουριστικής διαχείρισης σε τουριστικούς προορισμούς.

Να χειρίζονται τα μεθοδολογικά εργαλεία του τουριστικού σχεδιασμού

Να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν  το  θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του τουριστικού σχεδιασμού

να είναι εξοικειωμένοι με τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά των ελληνικών προορισμών, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προορισμών

να κατανοούν θέματα – κλειδιά για την εισαγωγή της βιωσιμότητας στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των τουριστικών προορισμών

να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές σχεδιασμού και διαχείρισης προορισμού μέσα από παραδείγματα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο πτυχιούχος  θα έχει αποκτήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ικανοτήτων που θα του παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ενδεχόμενη ενασχόλησή του με την τουριστική έρευνα ή την απασχόλησή του στη διοίκηση τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων. Ειδικότερα ο πτυχιούχος θα έχει αποκτήσει τις παρακάτω ικανότητες:

Προσέγγιση και διαχείριση σύνθετων πολύπλοκων θεμάτων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης για την ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων σε εξειδικευμένες εφαρμογές

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός  και πρωτοτυπία στην ανάπτυξη προγραμμάτων και έργων

     
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εξελίξεις και τάσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την σημασία του σχεδιασμού και της διαχείρισης των τουριστικών προορισμών

Η έννοια του Τουριστικού Προορισμού

Ο κύκλος ζωής και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα στάδια εξέλιξης ενός τουριστικού προορισμού

Τυπολογίες τουριστικών προορισμών

Η εισαγωγή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των τουριστικών προορισμών

Η έννοια του σχεδιασμού τουριστικών προορισμών.

Στάδια Σχεδιασμού. Διαδικασία ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης. Διαδικασία κατάρτισης πολιτικών, σχεδίων και προτάσεων. Διαδικασία υλοποίησης και , ελέγχου/ παρακολούθησης του έργου

Η έννοια της Βιώσιμης Διαχείρισης του τουριστικού προορισμού.

Τοπική διακυβέρνηση και συμμετοχικές διαδικασίες

Οργανισμοί Διαχείρισης Τουριστικών Προορισμών και Παρατηρητήρια Τουρισμού

Καινοτομία, τεχνολογία και βιωσιμότητα στη διαχείριση των προορισμών ( «Έξυπνοι», «πράσινοι», «προσβάσιμοι»  τουριστικοί προορισμοί)

Καλά παραδείγματα  σχεδιασμού και διαχείρισης προορισμών από τη διεθνή βιβλιογραφία

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  ΚΑ Ι ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Παρουσιάσεις σε power point, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο e-class, προβολή video για ανάπτυξη διαλόγου και συζήτησης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

10

Άσκηση Πεδίου,

παρουσίαση ειδικών ασκήσεων με πραγματικά δεδομένα στο σχεδιασμό τουριστικών προορισμών

 

Διαδραστική διδασκαλία,

παρουσίαση ειδικών θεμάτων μέσω της επαγωγικής και απαγωγικής προσέγγισης και αναλυτική συζήτηση πιθανών ζητημάτων εφαρμοσμένου χαρακτήρα.

10

Ατομική ή ομαδική Εργασία σε μελέτες περίπτωσης.

40

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

 

Αυτοτελής Μελέτη

25

Σύνολο Μαθήματος

(26 ώρες φόρτου   εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Απαλλακτική Γραπτή Ερευνητική Εργασία (60%) με αντικείμενο: Συγκριτική αξιολόγηση 2 πρόσφατων περιπτώσεων σχεδιασμού ή διαχείρισης τουριστικών προορισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό

 

ΙΙ. Δημόσια Παρουσίαση Γραπτής Ατομικής

Ερευνητικής Εργασίας (40%)

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

Κοκκώσης, Χ., Τσάρτας, Π., (2019) Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον, Εκδόσεις Κριτική.

Prideaux  B., (2009) Resort Destinations: Evolution, Management and Development , Kindle Edition,2009

Sarantakou E., (2017), “Resort Development Planning (overview, politics and impacts, economic, sosio – cultural, environmental)“, κεφάλαιο στο  International Encyclopedia of Travel and Tourism SAGE, Linda L. Lowry, SAGE Publications, Inc,pp:1026-1029

WTO (2010) Evaluation Report on Destination Governance. World Tourism Organisation. Madrid, Spain.

WTO (2007). A Practical Guide to Tourism destination Management. World Tourism Organisation. Madrid, Spain.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

Agarwal, S., (2001)“Restructuring Seaside Tourism. The Resort Lifecycle”, Annals of Tourism Research, 29 (1), pp. 25-55

Ashworth, G.J. and J.E.Tunbridge, (2003), Malta makeover: prospects for the realignment of heritage, tourism and development. Report Malta Tourism Authority. URSI report 304

Bardolet, E., (2001), The Path Towards Sustainability in the Balearic Islands. Mediterranean Islands and Sustainable Tourism Development. Practices, Management and Policies, ed. D. Ioannides, Y. Apostolopoulos, & S.Sonmez, Continuum: London & New York

Beritelli, P., Bieger, T., & Laesser, C. (2007). Destination governance: Using corporate governance theories as a foundation for effective destination management. Journal of Travel Research, 46(1), 96–107.

Butler, R.W. (1998), Sustainable Tourism – Looking backwards in order to progress?, Sustainable Tourism. A geographical Perspective, eds. M. Hall & A. Lew, Longman: London

Cooper, C. (1992), “The Life Cycle Concept and Strategic Planning for Coastal Resorts”, Built Environment 18(1): σσ 57-66

Cooper, C. (2012). Essentials of tourism. London, UK: Pearson.

Goeldner, C. R., & Brent Ritchie, J. R. (2014). Tourism: Principles, practices, philosophies (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Farsari Y., Butler R., Prastacos P., (2007), “Sustainable tourism policy for Mediterranean destinations: issues and interrelationships”, Int. J. Tourism Policy, Vol. 1, No. 1, 58-78

Gunn, C. (1988) , Vacationscape: Designing Tourist Regions (Second Edition) New York:Van Nostrand Reinhold

Ιnskeep E, (1994),  National and Regional Tourism Planning: methodologies and case studies, London: ITBP

Jordan, E., Vogt, C., Kruger, L., & Grewe, N. (2013). The interplay of governance, power and citizen participation in community tourism planning. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 5 (3), 270–288.

Lagos D., (2010)  «Tourism planning through carrying capacity and Tourism Area Life Cycle: the case of island Kos». STATISTICAL REVIEW, Vol. 6, No 1-2

Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. (2003). The competitive destination: A sustainable tourism perspective. Cambridge, MA: CABI.

Sautter, E., & Leisen, B. (1999). Managing stakeholders: A tourism planning model. Annals of Tourism Research, 26 (2), 63–67.

Tsartas, P., Skanavi, K., Stavrinoudis, Th., Vatzaka, A., Gkoumas, A., Kyriakaki, A. and Svoronou, H. (2006), Local Agenda 21 in two islands of South Aegean Region, North Aegean Region – University of the Aegea

UNEP, (2003)Tourism and Local Agenta 21- The role of local Authorities in Sustainable Tourism