ΠΜΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠαΔΑ  – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Παν. Αιγαίου

ΤΜΗΜΑ

Διοίκηση Τουρισμού – Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

B

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ερευνητική Εργασία

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

θεωρια –εργαστηριο

 

φορτοσ εργασιασ

125

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

Εξειδίκευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://tourpost.uniwa.gr/

           
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι επιχειρήσεις και τα στελέχη τους αντιμετωπίζουν καθημερινά το πρόβλημα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν σε συνθήκες αβεβαιότητας, αλλά και υπό την παρουσία ενδογενών και εξωγενών περιορισμών. Στους ενδογενείς περιορισμούς εντάσσονται αυτοί που αφορούν αφενός τους διαθέσιμους πόρους των επιχειρήσεων, όπως το εργατικό δυναμικό, τις πρώτες ύλες και τα κεφάλαια και αφετέρου την πολιτική και τον κανονισμό λειτουργίας τους. Αντίστοιχα, στους εξωγενείς περιορισμούς περιλαμβάνονται αυτοί που αφορούν τη ζήτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών των επιχειρήσεων, τον ανταγωνισμό και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μία σειρά ποσοτικών μεθόδων, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, να μειώσουν την αβεβαιότητα και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των λαμβανομένων αποφάσεων.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού ο μεταπτυχιακός φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να

οργανώνει και να παρουσιάζει ένα πολυπληθές σύνολο δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις αρχές της γραφικής σύνοψης αυτών

αξιοποιεί τις τιμές των στατιστικών μέτρων προκειμένου να συνοψίσει ένα πολυπληθές σύνολο δεδομένων

κατανοεί τις βασικές έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων

ορίζει την τυχαία μεταβλητή και την κατανομή πιθανότητάς της

διακρίνει τις σημαντικότερες Ειδικές Διακριτές και Συνεχείς Κατανομές

εκτιμά τις πληθυσμιακές παραμέτρους, τόσο σημειακά όσο και με διαστήματα εμπιστοσύνης,

πραγματοποιεί παραμετρικούς ελέγχους στατιστικών υποθέσεων

επιλέγει το κατάλληλο στοχαστικό μοντέλο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των τιμών μιας εξαρτημένης μεταβλητής Y από τις τιμές μιας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων μεταβλητών

υπολογίζει και να ερμηνεύει το συντελεστή συσχέτισης

υπολογίζει και να ερμηνεύει το συντελεστή προσδιορισμού

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων

Λήψη Αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και χειρισμός πολύπλοκων θεμάτων

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης και διατύπωση κρίσεων 3

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

     

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Tο μάθημα "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων" αποτελείται από 4 διακριτές ενότητες. Οι ενότητες του μαθήματος είναι:

Περιγραφική Στατιστική

Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

Στατιστική Συμπερασματολογία

Γραμμικά Μοντέλα

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (παρουσιάσεις σε power point).

Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας του eclass και email.

Ανάρτηση διαφανειών και υλικού μαθήματος στην πλατφόρμα του eclass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

33

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών και ερευνητική εργασία

 

 

Άσκηση Πεδίου,

παρουσίαση ειδικών ασκήσεων με πραγματικά δεδομένα του Μάρκετινγκ στη Φιλοξενία και στον τουρισμό.

7

Διαδραστική διδασκαλία,

παρουσίαση ειδικών θεμάτων μέσω της επαγωγικής και απαγωγικής προσέγγισης και αναλυτική συζήτηση πιθανών ζητημάτων εφαρμοσμένου χαρακτήρα.

 

Ατομική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

 

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

30

Αυτοτελής Μελέτη

55

Σύνολο Μαθήματος

(26 ώρες φόρτου   εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) στην Ελληνική γλώσσα που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις κρίσης

Ερωτήσεις ανάπτυξης

Επίλυση προβλημάτων – ασκήσεων

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ελληνικ

 

1. Aγγελής, B. και Δημάκη Κ., τατιστική Τόμος A’, Περιγραφική Στατιστική, Πιθανότητες, Στατιστική Συμπερασματολογία,Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2011.

2. Αγγελής Β. και Δημάκη Κ.(2014). Στατιστική, Τόμος Β΄ Παλινδρόμηση, Ανάλυ ση Διακύμανσης, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.

3. Αγγελής Β. και Δημάκη Κ.(2014).Εφαρμοσμένη Μη Παραμετρική Στατιστική Συμπερασματολογία, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.

4. Zαχαροπούλου, X. Στατιστική: Μέθοδοι – Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη 1993.

5. Zαχαροπούλου, X.Παλινδρόμηση – Συσχέτιση: Θεωρία και Πράξη, Θεσσαλονίκη, 1994

6. Ιωαννίδης Δ. Α.,Στατιστικές Μέθοδοι Τόμος Ι,Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκης 2001

7. Καλαματιανού, Α. Γ.Κοινωνική Στατιστική: Μέθοδοι Μονοδιάστατης Ανάλυσ ης, Εκδόσεις “Το Οικονομικό”, Αθήνα, 1992.

8. Kιντής, A. Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1995

9. Λουκάς, Σ. Β., Στατιστική, Εκδόσεις Κριτική 2003

10. Ξεκαλάκη, Ε. Μη Παραμετρική Στατιστική, Αθήνα 2002

11. Πανάρετος, I. και Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος Ι, Αθήνα, 1993

12. Πανάρετος, Ι. και Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος ΙΙ, Αθήνα, 2000.

13. Τσάντας, Μωυσιάδης, Μπαγιάτης, Χατζηπαντελής. Ανάλυση Δεδομένων με τη Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων, 1999

14. Χαλικιάς, Ι.Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Εκδ. Rosili, Αθήνα, 2001.

15. Χαλικιάς, Ι.Στατιστικές Μέθοδοι: Ανάλυση Παλινδρόμησης, Ανάλυση Διακύμ ανσης, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, Αθήνα, 1999

16. Χατζηνικολάου Δ., Στατιστική για Οικονομολόγους, Ιωάννινα 2002

 

Ξνη

1. Aczel, A. D. and Sounderpandian, J., Complete Business Statistics, McGraw – Hill & Irwin, 2002

2. Anderson, D.R., Sweeney, D.J. and Williams., T.A. Statistics for Business and Economics, West Publishing Company, Minneapolis, 1993

3. Berenson, M. L. and Levine, D. M. Basic Business Statistics, Prentice – Hall, Inc. New Jersey, 1992.

4. Berenson, M. L., Levine, D. M. and Krehbiel, D. C., Basic Business Statistics. Concepts and Applications, Prentice – Hall Inc. New Jersey 2002

5. Chatterjee S., Handcock M.S. and Simonoff J.S., “A Casebook for a First Cause in Statistics and Data Analysis”, John Wiley and Sons, 1995

6. Howitt, D., Cramer, D., Στατιστική με το SPSS 13, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006

7. Kazmier, L.J. Business Statistics, Schaum’s Outlines. Mc Graw – Hill, New York, 1988

8. Kazmier, L. J. and Pohl, N. F. Basic Statistics for Business and Economics, Mc Graw – Hill International Editions, New York, 1987.

9. Levine, D.M., Berenson, M. L. and Stephan, D. Statistics for Managers, Prentice‐ Hall Inc. New Jersey, 1999.

10. Mendenhall, W., Beaver, R.J. and Beaver, B.M. Introduction to Probability and Statistics, Duxbury, Press, California, 1988

11. Norusis M.J.and Norusis M.J. Spss 8.0 Guide to Data Analysis, 1998

12. Siegel, S. and Castellan, N.J. Non‐parametric Statistics for the Behavioral Sciences, McGraw‐ Hill International Editions, New York, 1988

13. Sincich, T. Business Statistics by Εxample, Maxwell MacMillan Co., Toronto, 1992.