ΠΜΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠαΔΑ  – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Παν. Αιγαίου

ΤΜΗΜΑ

Διοίκηση Τουρισμού – Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ερευνητική Εργασία

3

5

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

θεωρια –εργαστηριο

5

φορτοσεργασιασ

125

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής Εξειδίκευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://tourpost.uniwa.gr/

 

 

           

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα είναι σε θέση να:

 

γνωρίζουν τα αναπτυξιακά στοιχεία των διαφορετικών μορφών ειδικού τουρισμού καθώς και τη διαδικασία σχεδιασμού και λειτουργίας τους.

εντοπίζουν τον ιδιαίτερο ρόλο των ΕΕΜΤ στη διαφοροποίηση, τον εμπλουτισμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης.

κατανοούν και να διαχειρίζονται τις κοινωνικό-πολιτιστικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις των ΕΕΜΤ

γνωρίζουν διεθνή παραδείγματα καλής πρακτικής ΕΕΜΤ.

σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τουριστικά προϊόντα ΕΕΜΤ τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο προορισμών.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

     

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

Θεματική Ενότητα 1: Εννοιολογική οριοθέτηση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι  η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών των εννοιολογικών προσεγγίσεων και των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Θεματική Ενότητα 2: Λόγοι που συντέλεσαν στην ανάπτυξη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.

Σκοπός της  εν λόγω θεματικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τους παράγοντες (κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, θεσμικούς, περιβαλλοντικούς, τεχνολογικούς, κλπ.) που οδήγησαν στην ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Θεματική Ενότητα 3: Κίνητρα Τουριστών και Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Σκοπός της θεματικής αυτής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διασύνδεση μεταξύ των τουριστικών κινήτρων και των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Θεματική Ενότητα 4: Η σημασία του φυσικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών της ιδιαίτερης σχέσης του φυσικού περιβάλλοντος με την ανάπτυξη μια πληθώρας μορφών ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.

Θεματικό Ενότητα 5: Οργανωτικά χαρακτηριστικά και Σχεδιασμός των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

Η παρούσα θεματική ενότητα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και τον σχεδιασμό της ανάπτυξης των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Θεματική Ενότητα 6: Ομάδα προϊόντων με κυρίαρχο κίνητρο τη θάλασσα

Στη θεματική αυτή ενότητα οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τον σχεδιασμό ειδικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με τη θάλασσα, όπως τουρισμός κρουαζιέρας, γιότινγκ, ιστιοπλοΐας, θαλάσσιας περιήγησης, κατάδυσης, κλπ.

Θεματική Ενότητα 7: Ομάδα προϊόντων με κυρίαρχο κίνητρο τους επαγγελματικούς λόγους, τους κοινωνικούς λόγους και τους λόγους υγείας

Στη θεματική αυτή ενότητα οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τον σχεδιασμό ειδικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς λόγους και τους λόγους υγείας, όπως ο επαγγελματικός τουρισμός, ο συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισμός, ο κοινωνικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας, κλπ.

Θεματική Ενότητα 8: Ομάδα προϊόντων με κυρίαρχα κίνητρα τη γνωριμία με τη φύση και την ύπαιθρο

Στη θεματική αυτή ενότητα οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τον σχεδιασμό ειδικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με την φύση και την ύπαιθρο, όπως τον οικοτουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον ορεινό και χιονοδρομικό τουρισμό.

Θεματική Ενότητα 9: Ομάδα προϊόντων με κυρίαρχα κίνητρα τον πολιτισμό, τη θρησκεία, την επιστήμη και την εκπαίδευση

Στη θεματική αυτή ενότητα οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τον σχεδιασμό ειδικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την επιστήμη και την εκπαίδευση, όπως τον πολιτιστικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον γαστρονομικό τουρισμό, τον οινοτουρισμό, τον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τουρισμό.

Θεματική Ενότητα 10: Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού – Σύγχρονα Θέματα, Προβληματισμοί και Προοπτικές

Σκοπός της θεματικής αυτής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές ορισμένες σύγχρονες μορφές ειδικού τουρισμού ή μορφές τουρισμού που η υποκίνηση, η ανάπτυξη και η λειτουργία τους εγείρει ζητήματα δεοντολογίας ή προβληματισμούς (sex tourism, slum tourism).

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με Πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών και ερευνητική εργασία

25

Άσκηση Πεδίου,

Παρουσίαση ειδικών ασκήσεων με πραγματικά κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα

 

Διαδραστική διδασκαλία,

Παρουσίαση ειδικών θεμάτων μέσω της επαγωγικής και απαγωγικής προσέγγισης και αναλυτική συζήτηση πιθανών ζητημάτων εφαρμοσμένου χαρακτήρα.

 

Ατομική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

30

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

 

Αυτοτελής Μελέτη

30

Σύνολο Μαθήματος

(26 ώρες φόρτου   εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα και βασίζεται:

 

Ι. Γραπτή ατομική εργασία (50%) της συνολικής βαθμολογίας, και

 

ΙΙ. Τελικές γραπτές εξετάσεις εφ’ όλης της ύλης (50%) της συνολικής βαθμολογίας

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

Βασική Βιβλιογραφία 

Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., Γκρίμπα Ε., (2020) (2η έκδοση). Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Ζήτηση και Προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού, Αθήνα: Κριτική.

Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., (2019) (2η έκδοση). Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Αθήνα: Κριτική.

Ανδριώτης Κ., (2008). Αειφορία και Εναλλακτικός Τουρισμός: Αγροτουρισμός, Ορεινός Τουρισμός, Οικοτουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός, Αθήνα: Σταμούλης.

Τσάρτας, Π., Ζαγκότση, Σ. και Κυριακάκη, Α. (2020) (2η έκδοση). Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι. Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό. Αθήνα, Κριτική (Κεφ. 11)

 

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

Τσάρτας, Π., Σταυρινούδης, Θ., Ζαγκότση, Σ., Κυριακάκη, Α. και Βασιλείου, Μ., (2010). Οδηγός για το Περιβάλλον, Τουρισμός και Περιβάλλον, Αθήνα: WWF-Ελλάς.

Διακομιχάλης Μ., (2009). Ο Θαλάσσιος τουρισμός και οι επιδράσεις του στην Ελληνική Οικονομία, Αθήνα: Σταμούλης.

Κομίλης Π., (2007). Οικοτουρισμός: η εναλλακτική προοπτική αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, Αθήνα: Προπομπός.

Κραβαρίτης Κ., Παπαγεωργίου Α., (2007). Επαγγελματικός τουρισμός: εκθέσεων-κινήτρων, επιχειρηματικών ταξιδιών, οργάνωση συνεδρίων, Αθήνα: Interbooks.

Μοίρα Π., (2018) (2η έκδοση). Θρησκευτικός τουρισμός και προσκύνημα, Αθήνα: Φαίδιμος.

Σωτηριάδης Μ., Φαρσάρη Ι. (επιμ), (2009). Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού: σχεδιασμός, management, marketing, Αθήνα: Interbooks.

Burkley R., (2010). “Adventure tourism trends”, Adventure Tourism Management, pp. 215-230. 

Choong-Ki L., Kang, S. K., Long P., Reisinger Y., (2010). “Residents’ perceptions of casino impacts: A comparative study”, Tourism Management, 32, (2), pp. 189-201.

Collins-Kreiner N., (2010). “The geography of pilgrimage and tourism: transformations and implications for applied geography”, Applied Geography, 30, (1), pp. 153-164.

Conell J., (2006). “Medical toursm: Sea, sun, sand and…surgery”, Tourism Management, 27, (6), pp.1093-1100.

Jones S., (2005). “Community based ecotourism. The significance of social capital”, Annals of Tourism Research, 32, (2), pp.303-324.

Kyriakaki, A., Trihas, N. and Sarantakou, E. (2019). The Role of Networks, Synergies and Collective Action in the Development of Wine Tourism: The Case of ‘Wines of Crete’. In M. Sigala and R.N.S. Robinson (Eds.) Wine Tourism Destination Management and Marketing: Theory and Cases. UK: Palgrave (pp. 551-569).

Kyriakaki A., Zagkotsi S. and Trihas N., (2016). Gastronomy, Tourist experience and Location. The case of “Greek Breakfast”, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Volume 11, No 3, pp. 227-261.  Available at: http://etem.aegean.gr//images/Vol11No31017.pdf

MacDonald R., Jolliffe L., (2003). “Cultural rural tourism: Evidence from Canada”, Annals of Tourism Research, 30, (2), pp. 307-322.

Maroudas, L. & A. Kyriakaki, (2001). «The perspectives of Ecotourism Development in Small Islands of the South Dodecanese», Anatolia, Volume 12, p.p.59-71.

Maroudas L., Gouvis D., Kyriakaki A., (2004). “Community approach to mountain adventure tourism development”, Anatolia, 15, (1), pp. 5-18.

Prince, S. & Ioannides, D. (2017). Contextualizing the complexities of managing alternative tourism at the community-level: A case study of a nordic eco-village. Tourism Management, 60, pp.348-356

Sharpley R., (2002). “Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus”, Tourism Management, 23, (3), pp.233-244.

Trauer B., (2006). “Conceptualising special interest tourism frameworks for analysis”, Tourism Management, 27, (2), pp. 183-200.