ΠΜΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠαΔΑ  – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Παν. Αιγαίου

ΤΜΗΜΑ

Διοίκηση Τουρισμού – Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ερευνητική Εργασία

3

5

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

θεωρια –εργαστηριο

5

φορτοσεργασιασ

125

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

Εξειδίκευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://tourpost.uniwa.gr/

 

 

           

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν τη δυνατότητα να:

Λαμβάνουν αποφάσεις για την ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών, κάνοντας χρήση  ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, στηριζόμενοι σε σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους.

Διατυπώνουν αιτιολογημένες απόψεις, μέσα από την άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης.

Εργάζονται αυτόνομα και ομαδικά στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων.

Προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις.

Επιδεικνύουν κοινωνική και επαγγελματική ηθική και ευαισθησία σε θέματα: φύλου, φυσικού περιβάλλοντος και ακαδημαϊκής ακεραιότητας.

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης για την ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και χειρισμός πολύπλοκων θεμάτων

Σχεδιασμός  και πρωτοτυπία στην ανάπτυξη προγραμμάτων και έργων

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης και διατύπωση κρίσεων

Ανάπτυξη ικανοτήτων για διάχυση του πρωτότυπου επιστημονικού και ερευνητικού έργου για τη διεύρυνση των ανθρωπίνων πόρων που θα εφαρμόζουν τη νέα προστιθέμενη επιστημονική αξία.

 

     

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

Θεματική ενότητα 1. Εισαγωγή στην διοίκηση και την στρατηγική.

Θεματική ενότητα 2. Εισαγωγή στις τουριστικές επιχειρήσεις, τη λειτουργία και την οργάνωσή τους.

Θεματική ενότητα 3. Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Θεματική ενότητα 4. Λειτουργία προγραμματισμού και καθορισμού εταιρικής αποστολής.

Θεματική ενότητα 5. Λειτουργία ελέγχου και λειτουργία διεύθυνσης/ηγεσίας.

Θεματική ενότητα 6. Στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

Θεματική ενότητα 7. Εταιρική στρατηγική: Χαρτοφυλακίου, Γονική και Κατεύθυνσης.  

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ POWERPOINT ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών και ερευνητική εργασία

25

Άσκηση Πεδίου,

Παρουσίαση ειδικών ασκήσεων με πραγματικά κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα

 

Διαδραστική διδασκαλία,

Παρουσίαση ειδικών θεμάτων μέσω της επαγωγικής και απαγωγικής προσέγγισης και αναλυτική συζήτηση πιθανών ζητημάτων εφαρμοσμένου χαρακτήρα.

 

Ατομική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

30

 

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

 

Αυτοτελής Μελέτη

30

Σύνολο Μαθήματος

(26 ώρες φόρτου   εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις κρίσης

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΙΙ. Δημόσια Παρουσίαση Γραπτής Ατομικής

Ερευνητικής Εργασίας (50%)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

Ξενόγλωσση

Armstrong, M., & Taylor, S. (2020). Armstrong's handbook of human resource management practice. Kogan Page Publishers.

Bryson, J. M. (2018). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement. John Wiley & Sons.

Donaldson, W. (2017). Simple_Complexity: A management book for the rest of us: A guide to systems thinking. Morgan James Publishing.

Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2012). Strategic management cases: competitiveness and globalization. Nelson Education.

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2009). Exploring corporate strategy: text & cases. Pearson education.

Ooi, C. A., Hooy, C. W., & Som, A. P. M. (2018). The Choice of Industrial Diversification Strategy for Public Listed Firms in the Hotel Industry. In Advances in Pacific Basin Business, Economics and Finance. Emerald Publishing Limited.

Schmitt, A., & Raisch, S. (2013). Corporate turnarounds: The duality of retrenchment and recovery. Journal of Management Studies50(7), 1216-1244.