ΠΜΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠαΔΑ  – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Παν. Αιγαίου

ΤΜΗΜΑ

Διοίκηση Τουρισμού – Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ερευνητική Εργασία

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

θεωρια –εργαστηριο

 

φορτοσ εργασιασ

125

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

Εξειδίκευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ / ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗN

Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://tourpost.uniwa.gr/

           

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

- Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με βασικό στόχο την δημιουργία στελεχών ικανών να εφαρμόσουν γνώσεις και πρακτικές σχετικά με την σύγχρονη οργάνωση, συνολική διαχείριση, έλεγχο και αντιμετώπιση κρίσεων των συνεδριακών εκδηλώσεων καθώς και εκδηλώσεων  (Events) άλλων τύπων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να :

Διακρίνει  όλους τους τύπους εκδηλώσεων (Events)

Αναγνωρίζει και αναλύει την δομή της αγοράς των επαγγελματικών εκδηλώσεων (τουρισμού MICE)

Αναγνωρίζει και αναλύει τη δομή της συνεδριακής αγοράς

Διαχειρίζεται τις συνιστώσες μιας συνεδριακής εκδήλωσης

Αναγνωρίζει τις μεθόδους παροχής συνεδριακών υπηρεσιών

Πραγματοποιεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε όλα τα στάδια διοργάνωσης μιας συνεδριακής εκδήλωσης

Χειρίζεται σύγχρονα προγράμματα διοργάνωσης συνεδρίων (congress και e-congress)

Επιλέγει τις πλέον πρόσφορες μορφές προβολής και προώθησης ενός συνεδρίου

Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις κρίσεις που μπορεί να προκύψουν, πριν ή κατά την διάρκεια μιας συνεδριακής εκδήλωσης (crisis management)

Οργανώνει σύγχρονα οικολογικά συνέδρια

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη Εργασία

Ομαδική Εργασία

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

     

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητική προσέγγιση των εννοιών events, business events και τουρισμού mice

Οι επιδράσεις και επιπτώσεις του τουρισμού MICE και ειδικότερα του συνεδριακού τουρισμού στον τόπο προορισμού.  Στατιστικά στοιχεία και η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη.

Τύποι και χαρακτηριστικά των εταιρικών συναντήσεων και επιχειρηματικών ταξιδιών, ταξιδιών κινήτρων, εκθέσεων και συνεδρίων. Ανάλυση της αγοράς των επαγγελματικών εκδηλώσεων με έμφαση στην ανάλυση της αγοράς του συνεδριακού και εκθεσιακού τουρισμού. Η οργανωτική διαδικασία του τουρισμού  κινήτρων και εκθέσεων.

Η διαδικασία ανάληψης μιας διεθνούς συνεδριακής εκδήλωσης (Bidding) και ο ρόλος των Convention and Visitors Bureaus (CVB). Το μάρκετινγκ της συνεδριακής εκδήλωσης, οι πηγές χρηματοδότησης και οι χορηγοί.

Η διαδικασία πλήρους διοργάνωσης, διεξαγωγής και απολογισμού ενός επιστημονικού συνεδρίου: αξιολόγηση και επιλογή του επαγγελματία διοργανωτή συνεδρίων (PCO) από τον φορέα διοργάνωσης, οργανωτική δομή του PCO, παρεχόμενες υπηρεσίες από τον PCO και το μεταξύ τους συμβόλαιο συνεργασίας.

Η συνεργασία του διοργανωτή συνεδρίων με τα ξενοδοχεία: η διαδικασία επιλογής του ξενοδοχείου, η πολιτική διαπραγμάτευσης, η ανάθεση της εκδήλωσης  και το συμβόλαιο συνεργασίας. Διεξαγωγή και απολογισμός της συνεδριακής εκδήλωσης

Η Συνεργασία του διοργανωτή συνεδρίων με τις εταιρίες μεταφοράς και μετακίνησης συνέδρων

Η Συνεργασία του διοργανωτή συνεδρίων με Συνεδριακά Κέντρα και Χώρους (Venues).

Σύγχρονος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και τεχνικές προδιαγραφές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. H συνεργασία με τις εταιρίες τεχνικής υποστήριξης

Η οργανωτική διαδικασία του συνεδρίου - στάδια και χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

Η διαχείριση του επιστημονικού μέρους του συνεδρίου: Η επικοινωνία με συνέδρους, προσκεκλημένους ομιλητές-συντονιστές-προέδρους στρογγυλών τραπεζών.  Ενέργειες κατά την διεξαγωγή του συνεδρίου.

 Διαχείριση Κρίσεων - Crisis Management. Ενέργειες πριν κατά και μετά την λήξη του συνεδρίου.

Διοργάνωση Οικολογικών Συνεδρίων και Εκδηλώσεων –Green Meetings & Events

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Σε τάξη, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (λόγω COVID19)

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση διαδικτύου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών και ερευνητική εργασία

 

40

Άσκηση Πεδίου,

παρουσίαση ειδικών ασκήσεων με πραγματικά δεδομένα του Μάρκετινγκ στην Φιλοξενία και στον τουρισμό.

 

Διαδραστική διδασκαλία,

παρουσίαση ειδικών θεμάτων μέσω της επαγωγικής και απαγωγικής προσέγγισης και αναλυτική συζήτηση πιθανών ζητημάτων εφαρμοσμένου χαρακτήρα.

20

Ατομική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

 

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

 

Αυτοτελής Μελέτη

25

Σύνολο Μαθήματος

(26 ώρες φόρτου   εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

1. Γραπτή τελική εξέταση  που περιλαμβάνει:

-     Ερωτήσεις Ανάπτυξης

-     Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

-    Επίλυση υποθετικών προβλημάτων

 

2. Γραπτή Εργασία με Δημόσια Παρουσίαση

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Παπαγεωργίου, Α. (2018). Οργάνωση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων,Τουρισμός MICE, Aθήνα, Φαίδιμος

Παπαγεωργίου, Α. (2017), «Αυξάνοντας την Συνεδριακή Θελκτικότητα: Τρόποι προσέλκυσης μεγάλων συνεδριακών εκδηλώσεων στην Ελλάδα»,  στο Τσάρτας Π., Λύτρας Π. (επιμ), (2017),  Συλλογικός τόμος «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων» της σειράς «Βιβλιοθήκη Τουριστικών Επιστημών» , Παπαζήσης, Αθήνα.

Κραβαρίτης, Κ. & Παπαγεωργίου Α. (2007). Επαγγελματικός Τουρισμός- Οργάνωση Συνεδρίων, Aθήνα,  Interbooks.

Allen, J., O’Toole, W., McDonnell, I., & Harris, R. (2002) Festival and Special Event Management (2nded.). Australia, Milton: Wiley.

Berridge, G. (2007). Event Design and Experience, Amsterdam, Butterworth-Heinemann.

Boehme, Ann. J. (1999). Planning Successful Meeting and Εvents. New York, AMA Publications.

Bowdin, G.A.J., Allen, J., O’Toole W., Harris, R., McDonnell, I., (2006). Event Management, (2nd ed.), Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann.

Butcher, P.  (2018), Corporate Travel Survey 2018, AlphaWise, Morgan Stanley Research

Chaturvedi, A., (2009). Event Management: A Professional and Development Approach, New Delhi, Global Indian Publications.

Davidson, R. & Cope, B. (2003). Business Travel: conferences, incentive travel, exhibitions, corporate hospitality and corporate travel, Harlow, UK, FT Prentice Hall, Pearson Educations.

Davidson, R. (2013) The Future of the meetings industry. http://www.iccaworld.com/cnt/progmdocs/Rob%20ICCA%20S&M.pdf

Events Industry Council, (2018), State of Sustainability in the Events Industry, GMIC, Green Meeting Industry Council, available at http://www.eicsustainability.org/

Getz, D. (2008). Progress in Tourism Management: Event tourism: Definition, evolution, and Research, Tourism Management, 29, pp. 403–428.

Getz, D (2008), Event tourism: Definition, evolution, and research, Tourism Management 29 (2008) 403–428

IAPCO & CEC,(xx).  Meeting Industry Terminology, Published for Commission of the European Communities, Brussels, available on the Convention Industry Council (CIC) website – http://www.eventscouncil.org/

ICCA (2018), Bid Manual: Sector Destination Marketing European Client/Supplier Business Workshop, available at https://www.iccaworld.org/dcps/doc.cfm?flag=0&docid=1896

Lawson, F., (2000). Congress, Convention and Exhibition Facilities: Planning, Design and Management. London, Butterworth Architectural Press.

Masterman, G., (2004). Strategic Sports Event Management: An international aproach, Oxford, Butterworth-Heinemann.

Nelson, R., (2004). Current issues in Convention and Exhibions – Facility Development. Routlege.

O’Toole W., Mikolaitis, P., (2002).  Corporate Event Management. New York, J. Wiley & Sons Inc.

RaJ, R., & Musgrave, J., (2009). Event Management and Sustainability. Wallingford, UK, CABI

Robinson, P., Wale, D., Dickson, G., (2010). Event Management. Oxford, CABI.

Rogers, T. (2013). Conferences and Conventions – A global industry. 3rd Edition. New York: Routledge.

Rogers, T., (2007). Conferences and Conventions: A Global Industry, (2nd ed.) Butterworth-Heinemann.

Swarbrooke, J. & Horner, S., (2001). Business Travel and Tourism, Oxford, Butterworth-Heinemann

Shane, A. (1998), The Business of Conferences in the Hospitality and Leisure Industries.  Butterworth-Heinemann, Oxford.

Shone, A., & Parry B., (2010). Successful Event Management, (3rd ed.). Gengage Learning, Business Studies. 

Tassiopoulos, D., (2010). Events Management: A Development & Managerial Approach, (3rd ed.). S. Africa, Juta & Company Limited.

Tum, J., Norton, P., Nevan Wright, J. (2005). The Management of Event Operations, Oxford, Butterworth-Heinemann.

Unger, O., Uriely, N. and Fuchs, G. (2016), “The business travel experience”, Annals of Tourism Research, 61, pp. 142-156

World Tourism Organization (UNWTO, 2014), Global Report on the Meetings Industry, AM Reports, Volume seven, Madrid, Spain.  March 2014.

 

 

 

       Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

Festival Management and Event Tourism

Event Management

Journal of Convention and Exhibition Management - Journal of Convention and Event Tourism

Annals of Tourism Research

Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events

Tourism Management