ΠΜΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠαΔΑ  – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Παν. Αιγαίου

ΤΜΗΜΑ

Διοίκηση Τουρισμού – Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ερευνητική Εργασία

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

θεωρια –εργαστηριο

5

φορτοσ εργασιασ

125

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

Εξειδίκευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://tourpost.uniwa.gr/

 

 

           

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει τα συστατικά στοιχεία και την παραγωγή των τουριστικών ταξιδίων, καθώς και τις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές πτυχές του τουριστικού φαινομένου.

 

Ειδικότερα, το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση του περιεχομένου της τουριστικής οικονομίας και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει ο τουρισμός στο πλαίσιο της εθνικής μας οικονομίας.

 

Το συνολικό μεθοδολογικό πλαίσιο του μαθήματος και η πρόσληψη γνώσεων από τους φοιτητές, στοχεύει  να διαμορφώσει την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη  στη θεωρία και μεθοδολογία της Τουριστικής Οικονομικής ώστε να κατανοούν βασικές μεθοδολογικές αρχές και να  εφαρμόζουν μεθοδολογικές τεχνικές ανάλυσης των εννοιών της Τουριστικής Οικονομίας.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι εις θέση να κατανοούν:

Τις  θεωρητικές προσεγγίσεις των τουριστικών αναγκών, των κινήτρων και της τουριστικής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Το θεωρητικό πλαίσιο της τουριστικής ζήτησης και παραγωγής, του τουριστικού κόστους, της τουριστικής προσφοράς και των διαφόρων μορφών της τουριστικής αγοράς.

Τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους πρόβλεψης της τουριστικής ζήτησης.

Τη διασύνδεση του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού με το εθνικολογιστικό σύστημα.

Την επίδραση των μακροοικονομικών εξελίξεων στην ανάπτυξη του τουρισμού καθώς και τη διάδραση της τουριστικής οικονομίας και της τουριστικής πολιτικής.

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης για την ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων σε εξειδικευμένες εφαρμογές

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και χειρισμός πολύπλοκων θεμάτων

 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης και διατύπωση κρίσεων

Ανάπτυξη ικανοτήτων για διάχυση του πρωτότυπου επιστημονικού και ερευνητικού έργου για τη διεύρυνση των ανθρωπίνων πόρων που θα εφαρμόζουν τη νέα προστιθέμενη επιστημονική αξία.

 

     

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Βασικές ενότητες

Το εννοιολογικό περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού και των τουριστών.

Τα συστατικά στοιχεία και η ιστορική εξέλιξη του τουριστικού ταξιδιού.

Θεωρητικές προσεγγίσεις των τουριστικών αναγκών, των κινήτρων και της τουριστικής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η Οικονομική επιστήμη της τουριστικής ζήτησης.

Η Μικροοικονομική θεώρηση της τουριστικής ζήτησης.

Η πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους.

Η μακροοικονομική θεώρηση της τουριστικής ζήτησης.

Κλαδική διάρθρωση της τουριστικής βιομηχανίας.

Τουριστική παραγωγή – τουριστικό κόστος – τουριστική προσφορά.

Μορφές τουριστικών αγορών.

Ο Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού.

 

 

  1.  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών και ερευνητική εργασία

10

Άσκηση Πεδίου,

Παρουσίαση ειδικών ασκήσεων με πραγματικά κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα

10

Διαδραστική διδασκαλία,

Παρουσίαση ειδικών θεμάτων μέσω της επαγωγικής και απαγωγικής προσέγγισης και αναλυτική συζήτηση πιθανών ζητημάτων εφαρμοσμένου χαρακτήρα.

10

Ατομική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

40

 

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

 

Αυτοτελής Μελέτη

15

Σύνολο Μαθήματος

(26 ώρες φόρτου   εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-               Ερωτήσεις κρίσης

-               Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα οικονομικά και το σχεδιασμό ενός προγράμματος ή ενός συστήματος ή μίας υπηρεσίας

-               Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΙΙ. Δημόσια Παρουσίαση Γραπτής Ατομικής ή 

     Ομαδικής  Ερευνητικής Εργασίας (40%)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

 

Ελληνόγλωσση

 

 

 Λαγός Δ.  (2018), «Τουριστική Οικονομική». Εκδόσεις Κριτική. Αθήνα.

Βαρβαρέσος Στέλιος, (1997), «Τουρισμός: Οικονομικές προσεγγίσεις», Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα.

 

Λαγός Δ. , Π. Λιαργκόβας (2003), «Τουριστική Οικονομία», Ο.Ε.Δ.Β. Αθήνα.

 

Ζαχαράτος Γερ., (2000), «Package Tour Παραγωγή και διάθεση του τουριστικού ταξιδιού». Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα.

 

Γιαννόπουλος Κ. και Διακομιχάλης Μ, (2012), «Δορυφορικός Λογαριασμός Τουρισμού». Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα.

 

Gee C., J. Makens, D. Choy D., (2001), «Τουριστική & Ταξιδιωτική Βιομηχανία». (Επιμέλεια Θ. Μαυροδόντης). Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα.

 

Αλεξανδράκη-Κριτσωτάκη Ροδάνθη (2000), «Τουριστική Οικονομία». Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα.

 

Ηγουμενάκης Νίκος, (1997) «Τουριστική Οικονομί»α, Τόμοι Α’ &  Β΄, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.

 

Ζαχαράτος Γερ., Τουριστική Κατανάλωση, ΚΕΠΕ, Αθήνα 1985.

 

Καλφιώτης Σταύρος, (1976), «Τουριστική Οικονομική». Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.

 

Λογοθέτης Μ.,  (1971), «Προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής προσφοράς και ζητήσεως», Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα.

 

Bull A. (2002), «Τουριστική Οικονομική». (Μετάφραση της 2ης αγγλικής έκδοσης). Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

 

 

Ξενόγλωσση

 

Stabler M., A. Papatheodorou, M. Thea Sinclair (2010), “The Economics of Tourism”. 2ed edition. Routlege.

 

Lundberg D., M. Krishnamoorthy, M. Stavenga, (1995), «Tourism Economics», John Wiley & Sons, Inc. USA.

 

Bull A. (1995), “The Economics of Travel and Tourism”. 2nd Edition. Longman.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Annals of Tourism Research

Asia Pacific Journal of Tourism Research

Current Issues in Tourism

Event Tourism

Information Technology & Tourism

International Journal of Tourism Research

Journal of Convention & Exhibition Management

Journal of Ecotourism

Journal of Quality Assurance In Tourism & Hospitality

Journal of Sports Tourism

Journal of Sustainable Tourism

Journal of Teaching in Travel & Tourism

Journal of Tourism Studies

Journal of Travel Research

Journal of Travel & Tourism Marketing

Journal of Travel & Tourism Research

Journal of Vacation Marketing

Pacific Tourism Review

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism

Teoros International

Tourism Analysis

TOURISM: An International Interdisciplinary Journal

The Tourist Review

Tourism, Culture & Communication

Tourism Economics

Tourism Forum - Southern Africa  

Tourism Geographies

Tourism and Hospitality Research

Tourism and Hospitality Review

Tourism Management

Tourism Recreation Research

Tourism Today

Tourismus Journal

Tourist Studies

Travel &Tourism Analyst