ΠΜΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠαΔΑ  – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Παν. Αιγαίου

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Β’

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ερευνητική Εργασία

3

5 ECTS

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

θεωρια –εργαστηριο

ΘΕΩΡΙΑ

φορτοσ εργασιασ

125

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

Εξειδίκευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://tourpost.uniwa.gr/

           
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα αυτό στοχεύει να προσανατολίσει τους φοιτητές προς την βιώσιμη πολιτική και ανάπτυξη του τουρισμού.  Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την εξέλιξη των διεθνών και εθνικών πολιτικών του τουρισμού αλλά και των  γενικών επιδιώξεων και των σκοπών της τουριστικής πολιτικής και ειδικότερα της ελληνικής τουριστικής πολιτικής καθώς και το ρόλο του κράτους στην διαμόρφωση αυτής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο των εμπλεκόμενων με την τουριστική ανάπτυξη και την διαμόρφωση της τουριστικής πολιτικής φορέων . Τέλος θα αναλυθούν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιώσιμη τουριστική πολιτική και ανάπτυξη καθώς επίσης και μελέτες περιπτώσεων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

- Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας

σε θέματα φύλου

     

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικό αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διερεύνηση και η ανάλυση του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους στην τουριστική πολιτική και κατ΄ επέκταση στην οριοθέτηση/προσανατολισμό των παραγωγικών τουριστικών δραστηριοτήτων προς την κοινωνικά και πολιτικά επιθυμητή  κατεύθυνση. Κύρια επιδίωξη του μαθήματος αποτελεί η επεξεργασία και η παρουσίαση των προβλημάτων τουριστικής πολιτικής. Παράλληλα εξετάζεται ο καθοριστικός ρόλος ων εμπλεκόμενων (stakeholders) φορέων στην τουριστική αναπτυξιακή διαδικασία και ενάσκηση της τουριστικής πολιτικής ώστε να καταστεί δυνατή η επιλογή των άριστων εναλλακτικών λύσεων στην ανάπτυξη,  τον προγραμματισμό και την εφαρμογή τουριστικής πολιτικής, μεμονωμένα ή μέσα από τα προγράμματα οικονομικής πολιτικής του κράτους.

 

Διδακτέα Ύλη

Η δυναμική του τουρισμού και την μεταπολεμική ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού.

Οι σκοποί , οι στόχοι και οι φορείς τουριστικής ανάπτυξης & πολιτικής

Τα συστατικά στοιχεία τουριστικής πολιτικής

Οι διαδικασίες διαμόρφωσης τουριστικής πολιτικής.

Τα μέσα, τα μέτρα και τα προγράμματα τουριστικής πολιτικής

Τα μοντέλα τουριστικής πολιτικής και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Τουριστική Πολιτική σε Διεθνές και Υπερεθνικό Επίπεδο

Τουριστική Πολιτική σε Εθνικό και Τοπικό Επίπεδο

Τουριστική Ανάπτυξη: Κέντρο, Περιφέρεια και Ανισότητες

Επιδράσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην οικονομία, περιβάλλον, κοινωνία και πολιτισμό

Μοντέλα και στάδια τουριστικής ανάπτυξης

Παράγοντες διαμόρφωσης και αλληλεπίδρασης των προτύπων τουριστικής ανάπτυξης

Σχεδιασμός της Τουριστικής Ανάπτυξης

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος και τις προϋποθέσεις αξιοποιούνται οι παρακάτω τρόποι παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις)  ζωντανά σε αίθουσα διδασκαλίας.

Με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με χρήση

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, τόσο σύγχρονες όσο και ασύγχρονες

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών τόσο στη διδασκαλία, όσο και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

33

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών και ερευνητική εργασία

 

11

Άσκηση Πεδίου,

παρουσίαση ειδικών εφαρμογών με πραγματικά δεδομένα στην  Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική

11

Διαδραστική διδασκαλία,

παρουσίαση ειδικών θεμάτων μέσω της επαγωγικής και απαγωγικής προσέγγισης και αναλυτική συζήτηση πιθανών ζητημάτων εφαρμοσμένου χαρακτήρα.

11

Ατομική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

26

               

Αυτοτελής Μελέτη

33

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου   εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής ή/και    Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Bealey, F. 1999. The Blackwell Dictionary of Political Science. Oxford: Blackwell Publishers.

Stabler, M., Papatheodorou, A. and Sinclair: κεφάλαια 6, 7

World Tourism Organization, 1995. Seminar on GATS Implications for Tourism, Madrid:WTO.

World Tourism Organization, 1997. Joint Seminar with ETC on Competition. Madrid:WTO.

World Tourism Organization, 1999. Seminar on the Future of National Tourism Offices.Madrid: WTO.

Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π. (2001), Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en