ΠΜΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠαΔΑ  – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Παν. Αιγαίου

ΤΜΗΜΑ

Διοίκηση Τουρισμού – Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β’

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΟΙΡΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ερευνητική Εργασία

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

θεωρια –εργαστηριο

5

φορτοσ εργασιασ

125

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

Εξειδίκευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://tourpost.uniwa.gr/

           

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

-Να κατανοούν την επίδραση  της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας στο πεδίο της Φιλοξενίας και του Τουρισμού και στην ορθολογική λειτουργία επιχειρήσεων και φορέων.

-Να αντιλαμβάνονται την ανάγκη της διάκρισης των τουριστών ανάλογα με τα κίνητρα και τις επιμέρους ανάγκες τους

-Να κατανοούν την αναγκαιότητα και τη σημασία της γνώσης των χαρακτηριστικών των πελατών για την ικανοποίηση των αναγκών τους

-Να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία λήψης καταναλωτικών αποφάσεων στον τουρισμό

-Να κατανοούν τον τρόπο που οι ρόλοι επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης στον τουρισμό

-Να κατανοούν τον τρόπο που οι κοινωνικές ομάδες επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης στον τουρισμό

-Να αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν τις ανάγκες των επισκεπτών

- Να προτείνουν και να σχεδιάζουν  σχετικές δραστηριότητες και πολιτικές. 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης για την ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και χειρισμός πολύπλοκων θεμάτων

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

     

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μελέτη και ανάλυση του προφίλ του καταναλωτή και των διεργασιών πραγματοποιούνται για τη λήψη τουριστικής απόφασης.

Ψυχολογικές και κοινωνικές επιδράσεις που δέχεται ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Συμπεριφορά καταναλωτή στο τουρισμό

Ο ρόλος της κουλτούρας, υποκουλτούρας, απόψεων και στάσεων

Ο ρόλος της κοινωνικής τάξης και των κοινωνικών ομάδων στην λήψη τουριστικής απόφασης

Ο ρόλος των ομάδων στην διαδικασία λήψης τουριστικής απόφασης

Ο  ρόλος της οικογένειας στις τουριστικές επιλογές,

Οι καθοδηγητές γνώμης

Τύποι αγοραστικών αποφάσεων κ.λπ.

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κίνητρα, ανάγκες και διαχείριση

Ανάλυση μελετών περίπτωσης (case studies).

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης

20

Ατομική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

40

 

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

 

Αυτοτελής Μελέτη

25

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

(26 ώρες φόρτου   εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις κρίσης

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την καταναλωτική συμπεριφορά στον τουρισμό

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ή

ΙΙ. Δημόσια Παρουσίαση απαλλακτικής Γραπτής Ατομικής

Ερευνητικής Εργασίας (100%)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Swarbrooke. J. and Horner, S. (2007). Consumer Behaviour in Tourism, Second Edition, Elsevier, UK Oxford

Fennell, D. (2006). Tourism Ethics, Channel View Publication

Dann, GR & Parrinello, G.L. (2009). The Sociology of Tourism, Tourism Social Sciences Series, Volume 12, Emerald.

 Kotler, P.,   Bowen J.T., Makens J. (2013). Marketing for Hospitality and Tourism, sixth edition, Prentice Hall, USA

Middleton, V. and Clarke, J. (2001) Marketing in Travel and Tourism, Oxford: Butterworth-Heinemann.

Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, 9th edition, Prentice Hall

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Consumers Behaviour

Annals of Tourism Research

International Journal of Research in Tourism and Hospitality

Journal of Hospitality Marketing and Management

Journal of Tourism and Leisure Studies

Journal of Travel and Tourism Marketing

Tourism Recreation Research

 Tourism Review

 European Journal of Tourism Research

 International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research

Tourism, Culture & Communication