ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠαΔΑ  – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Παν. Αιγαίου

ΤΜΗΜΑ

Διοίκηση Τουρισμού – Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ερευνητική Εργασία

3

5

                                                                                               

                   

 

                                                           Φόρτος Εργασίας

 

        125

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

Εξειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://tourpost.uniwa.gr/

           

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Σκοπός είναι η απόκτηση γνώσεων για την διοίκηση λειτουργιών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη θέση γενικού διευθυντή ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

Να αναγνωρίζει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο ενός ξενοδοχειακού επιχειρησιακού συστήματος.

Να γνωρίζει τη δομή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και το έργο όλων των ξενοδοχειακών τμημάτων.

Να κατανοεί τις λειτουργικές διαδικασίες παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας.

Να διακρίνει το πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης του ξενοδοχείου με στόχο την κατανόηση του κόστους παραγωγής των υπηρεσιών και των οικονομικών πράξεων, των βασικών στοιχείων διαμόρφωσης του προϋπολογισμού καθώς και των ιδιαίτερων και πολύπλοκων διαδικασιών των προμηθειών.

Να εξοικειωθεί και να εφαρμόζει τους δείκτες σε μίκρο-επίπεδο αξιολόγησης ώστε να μπορεί να προγραμματίζει τις εργασίες ενός ξενοδοχείου, τον έλεγχο των διαδικασιών καθώς και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης για την ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και  σύνθεση  δεδομένων  και  πληροφοριών, με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων σε εξειδικευμένες εφαρμογές.

Αυτόνομη Εργασία

Ομαδική Εργασία

Λήψη Αποφάσεων

Εργασία σε διεπιστημονικό Περιβάλλον

Προσαρμογή των παρεχομένων γνώσεων στις σύγχρονες τουριστικές εξελίξεις     

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και χειρισμός πολύπλοκων θεμάτων

Εργασία σε πραγματικό ξενοδοχειακό χώρο

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

     

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Οργανωτική δομή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Τμηματοποίηση

Ποιότητα ξενοδοχειακού προϊόντος

 

Τμήμα διαχείρισης δωματίων           

ή Room division         

Σύνθεση και σημασία του RD           

Πολιτική του RD

 

Το τμήμα υποδοχής  

Τμήμα κρατήσεων     

Πολιτική του τμήματος κρατήσεων   

Πολιτική overbooking

Υποδοχή πελατών και διαχείριση δωματίων

Οι αφίξεις  (Check in) και  αναχωρήσεις (Check out)           

Συνήθεις ενέργειες των υπαλλήλων υποδοχής στην άφιξη πελατών          

Θυρωρείο       

Τηλεφωνικό κέντρο    

Τμήμα ταμείου          

Τμήμα παρακολούθησης λογαριασμών πελατών ή Main Courante           

 

Το τμήμα Ορόφων

Το προσωπικό του τμήματος Ορόφων

Λινοθήκη και πλυντήριο        

Ποιότητα του προϊόντος των Ορόφων

 

Το τμήμα συντήρησης          

Το τμήμα ασφάλειας 

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων - C.R.M.   

 

F&B ή Τμήμα Τροφίμων και Ποτών  

Σύνθεση και σημασία του τμήματος F&B    

Ο F&B manager         

Η ποιότητα του προϊόντος του τμήματος F&B          

Marketing του F&B    

Πολιτική του τμήματος τροφίμων και ποτών

 

Εστιατορικές επιχειρήσεις του ξενοδοχείου 

Βασικές εστιατορικές μονάδες          

Εστιατόριο πρωινών  

Εστιατόριο table d’h?te         

Συμπληρωματικές εστιατορικές μονάδες     

Χώρος και προσωπικό των εστιατορίων        

Τυπολογία τεχνικής σερβιρίσματος  

Σερβίρισμα των κρασιών       

Πολιτική του τμήματος τροφίμων και ποτών στον εστιατορικό τομέα         

 

Τμήμα εκδηλώσεων ή τμήμα Catering         

Ιδιαιτερότητες υλοποίησης της εκδήλωσης 

Marketing του τμήματος εκδηλώσεων         

Πωλήσεις του τμήματος εκδηλώσεων          

Συμφωνία με τον πελάτη       

 

Το μαγειρείο του ξενοδοχείου           

Το έμψυχο δυναμικό του μαγειρείου

Σερβίρισμα των φαγητών      

Το menu         

Δημοτικότητα 

 

Τα Bar του ξενοδοχείου         

Τυπολογία bar στον ξενοδοχειακό χώρο       

Χωροταξική οργάνωση και εξοπλισμός του bar       

Χωροταξική οργάνωση και εξοπλισμός του bar       

Προσωπικό των bar   

Προώθηση πωλήσεων των bar         

 

Τμήμα προμηθειών   

Το έργο του τμήματος προμηθειών  

Προσωπικό του τμήματος     

Η διαδικασία των αγορών     

Ανάλυση ABC στη διαδικασία των αγορών  

Προδιαγραφές ποιότητας      

Επιλογή προμηθευτών και σύναψη συμφωνίας      

Παραλαβές προϊόντων          

Χώροι αποθήκευσης τροφίμων         

Η διαδικασία της αποθήκευσης       

Αποθέματα    

Logistics αποθεμάτων

Διαχείριση των αποθεμάτων 

Απογραφές     

Υπολογισμός  ύψους των αποθεμάτων        

Απόθεμα ασφαλείας 

Παραγγελόμενες ποσότητες  

Θέματα πολιτικής του τμήματος προμηθειών         

 

Ο έλεγχος της ξενοδοχειακής επιχείρησης   

Φορείς ελέγχου των ξενοδοχειακών μονάδων          

Το τμήμα διαχειριστικών ελέγχων     

Έλεγχος εσόδων δωματίων    

Διαχείριση  εσόδων εστιατορίου       

Διαχείριση εσόδων bar          

Έλεγχος τμημάτων F & B       

Λειτουργία των tableau και το έργο του τμήματος ελέγχου στο F&B          

Εφαρμογές  σύγχρονης τεχνολογίας στο τμήμα ελέγχου     

Έλεγχος ποσοτήτων και αξίας προμηθειών  

Έλεγχος αποθηκών    

Έλεγχος τμήματος προμηθειών        

Νυκτερινός ελεγκτής  

Πολιτική του τμήματος          

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις στην τάξη

Επισκέψεις σε επιχειρήσεις του κλάδου

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω power point presentations

Χρήση διαδικτύου για επίδειξη μελετών περίπτωσης

Λογισμικό διαχείρισης ξενοδοχείων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ασκήσεις  πεδίου που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών και ερευνητική εργασία.

40

Άσκηση πεδίου  που εστιάζει στην παρουσίαση ειδικών ασκήσεων με πραγματικά δεδομένα που σχετίζονται με την οικονομική του τουρισμού και των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

10

 

Διαδραστική διδασκαλία με προσέγγιση και αναλυτική συζήτηση πιθανών ζητημάτων εφαρμοσμένου χαρακτήρα.

20

Ατομική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

 

15

Σύνολο μαθήματος (26 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Ι )Γραπτή εξέταση : (100%)

 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

-   Ερωτήσεις  κρίσης 

-   Επίλυση Προβλημάτων σχετικών με τις μεταβλητές και τους παράγοντες που συνθέτουν τους μηχανισμούς ερμηνείας και λειτουργίας  της οικονομικής του τουρισμού και της  φιλοξενίας.

-     Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων  και εμπειρικών εφαρμογών.

Ή

ΙΙ)  Δημόσια παρουσίαση γραπτής Ατομικής ή Ομαδικής  Ερευνητικής Εργασίας (100%)

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

Λαλούμης Δ., (2003) Hotel Management Εκδόσεις Σταμούλη

Λαλούμης Δ. (2014)  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Λαλούμη

Keiser R. James "Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων", 'Ελλήν,  Αθήνα, 2000

Michael Kasavana and D. Smith, "Menu Engineering - Α Practical Guide", Lansing, ΜΙ: HospitaIity PubIishers, 1982

Michael J. O'Fallon, Denney G. Rutherford, Hotel Management and Operations, John Wiley & Sons, 2011

 Robert Johnston, Graham Clark, Michael Shulver, Service Operations Management: Improving Service Delivery, 2012

Rutherford D. G "Ξενοδοχείο, Διοίκηση και Λειτουργίες", Έλλην, Αθή­να, 1999

Seaberg, Albin G. "Menu design, merchandising and marketing", Boston, Mass: CBI.,1983

 

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

Journal of Tourism Research

Tourismos

Journal of Operation Management

Production and Operation management

Annals of Tourism Research

Archives of Economic History

European Journal of Tourism Research

International Journal of Applied Sciences in Tourism

Journal of Tourism Research

Journal of Travel Research

La Documentation Francaise

Les Cahiers du Tourisme

Leisure Science

Revue du Tourisme

The Economist Intelligent Unit

Tourism Economics

Tourism Analysis

Tourismes et Territoires

Tourism Management