ΠΜΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠαΔΑ  – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Παν. Αιγαίου

ΤΜΗΜΑ

Διοίκηση Τουρισμού – Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διεθνές Τουριστικό δίκαιο, Πιστοποιήσεις, Διεθνείς οργανισμοί & Τουριστική εκπαίδευση

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ερευνητική Εργασία

3

5

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

θεωρια –εργαστηριο

5

φορτοσ εργασιασ

125

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

Εξειδίκευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://tourpost.uniwa.gr/

 

 

           

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχει τη δυνατότητα:

Εφαρμογής κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας

Κατανόησης εννοιών όπως αειφορία, βιώσιμη ανάπτυξη, χωροταξικός σχεδιασμός, χωροταξική αναδιάρθρωση  

Παροχή και άσκηση των δικαιωμάτων του τουρίστα  και των εργαζομένων  στις τουριστικές επιχειρήσεις 

Κατανόησης της δομής και οργάνωσης του Κράτους για τον τουρισμό

Να εξετάσει τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στον τουρισμό : νέες μορφές και τύποι τουριστικών καταλυμάτων , ειδικές μορφές τουρισμού , θεσμός της χορηγίας κ.α.

Να κατανοήσει Πιστοποιήσεις τουριστικών υπηρεσιών, επιχειρήσεων και απασχολούμενων στην τουριστική βιομηχανία 

Να αντιληφθεί τη Δράση , Οργάνωση και Συμβολή των Διεθνών και Εθνικών Συλλογικών Φορέων του Τουρισμού στην Τουριστική Ανάπτυξη

Να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού της εκπαιδευτικής τουριστικής πολιτικής, τη σημαντικότητα της επιμόρφωσης των στελεχών και υπαλλήλων των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και την ανάγκη σύνδεσης της τουριστικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης για την ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων σε εξειδικευμένες εφαρμογές

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και χειρισμός πολύπλοκων θεμάτων

 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης και διατύπωση κρίσεων

Ανάπτυξη ικανοτήτων για διάχυση του πρωτότυπου επιστημονικού και ερευνητικού έργου για τη διεύρυνση των ανθρωπίνων πόρων που θα εφαρμόζουν τη νέα προστιθέμενη επιστημονική αξία.

 

     

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

Θεματική Ενότητα 1: Διεθνές Τουριστικό Δίκαιο

Σκοπός του θεματικού πεδίου είναι  η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών  αφενός των βασικών αρχών  και των κανόνων του Δικαίου του Τουρισμού και τη δημιουργία μίας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας για τα δικαιώματα του τουρίστα , αφετέρου την κατά χρόνο Οργάνωση του Κράτους για την άσκηση της δημόσιας πολιτικής για τον Τουρισμό.

Θεματική Ενότητα 2: Εργασιακές Σχέσεις

Σκοπός του   εν λόγω θεματικού πεδίου είναι  η ανάπτυξη μίας κοινωνικοπολιτικής συνείδησης στη δημόσια και ιδιωτική ζωή (δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του τουρισμού και στις κυβερνητικές υπηρεσίες για τον τουρισμό)

Θεματική Ενότητα 3: Διεθνείς και Εθνικοί Συλλογικοί Φορείς του Τουρισμού

Σκοπός του θεματικού πεδίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη δομή, την οργάνωση, και τη δράση αφενός των Διεθνών και  Εθνικών Φορέων του Τουρισμού, αφετέρου των  Συλλογικών Εργοδοτικών Φορέων και τη Συμβολή τους στην Τουριστική Ανάπτυξη.

Θεματικό Ενότητα 4 : Πιστοποιήσεις

Το παρόν θεματικό πεδίο στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές μεθόδους και διαδικασίες πιστοποίησης τουριστικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων  καθώς και με την πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων των απασχολούμενων στην τουριστική βιομηχανία.

Θεματική Ενότητα 5: Τουριστική Εκπαίδευση

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η κατανόηση εκ μέρους των σπουδαστών  της οργανωτικής και διοικητικής δομής της σύγχρονης ελληνικής τουριστικής εκπαίδευσης, του πλαισίου και των αρμοδιοτήτων των διαφόρων φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθώς και των δομών της τουριστικής εκπαίδευσης άλλων Ευρωπαϊκών και μη χωρών.

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ POWER POINT ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών και ερευνητική εργασία

20

Άσκηση Πεδίου,

Παρουσίαση ειδικών ασκήσεων με πραγματικά κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα

 

Διαδραστική διδασκαλία,

Παρουσίαση ειδικών θεμάτων μέσω της επαγωγικής και απαγωγικής προσέγγισης και αναλυτική συζήτηση πιθανών ζητημάτων εφαρμοσμένου χαρακτήρα.

 

Ατομική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

40

 

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

 

Αυτοτελής Μελέτη

25

Σύνολο Μαθήματος

(26 ώρες φόρτου   εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-               Ερωτήσεις κρίσης

-               Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα οικονομικά και το σχεδιασμό ενός προγράμματος ή ενός συστήματος ή μίας υπηρεσίας

-               Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΙΙ. Δημόσια Παρουσίαση Γραπτής Ατομικής

Ερευνητικής Εργασίας (40%)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

Ελληνόγλωσση

 Κικίλια Κ., Τουριστική Συνείδηση & Εθνική Παιδεία: η Δυναμική Λύση για την Ανάπτυξη του Τουρισμού, Εκδ. Δηρός, Αθήνα, 2013.

Αθανασίου Λ., Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκδ. ΙΤΕΠ, Αθήνα 2004.

 

Ξενόγλωσση

Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, JoHLSTE, Higher Education Academy's Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Network.

Journal of Hospitality & Tourism Education, International Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education.

Tourism Education: Global Issues and Trends, Tourism Social Science Series, Volume 21, Pauline J. Sheldon, Cathy H. C. Hsu.

The Internet and Travel and Tourism Education, Journal of Teaching in Travel & Tourism No.2-3, Bob Mckercher , Gary Williams, William Chernish, June 2008.

Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, Howard Adler, Routledge.