Ο Μάρκος Σαρρής έχει πραγματοποιήσει στο Παρίσι σπουδές στη ψυχολογία και στην κοινωνιολογία, μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνιολογία της υγείας και του πολιτισμού, έχει εξειδικευτεί στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην κοινωνιολογία της υγείας και ποιότητας ζωής.

Έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, έχει διατελέσει εμπειρογνώμων της V Διεύθυνσης της Ε.Ε. και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σε θέματα κατάρτισης και αξιολογήσεων, επιστημονικός σύμβουλος και μέλος επιτροπών σε επί μέρους πεδία στους τομείς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας. Είναι τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας και Ποιότητας Ζωής, έχει διατελέσει Προϊστάμενος και Διευθυντής Τομέα του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών. Σήμερα είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Καινοτομίας – Υγεία, Κοινωνική Προστασία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.

Ως διοικητικό στέλεχος νοσοκομείου από το 1986 έως το 2001, ανέπτυξε μία εν τοις πράγμασι τεχνογνωσία σε ότι αφορά την οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών υγείας.    Ειδικότερα,    ως    Διοικητικός    Υπεύθυνος    της    Εθνικής    Υπηρεσίας Μεταμοσχεύσεων ανέπτυξε, καθ’ όλο τον κύκλο των εργασιών της σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις βασικές λειτουργίες μιας σύγχρονης οργάνωσης και διοίκησης. Ως Υπεύθυνος Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας ανέπτυξεεπίσης τεχνογνωσία όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων ποιότητας,
στηριζόμενων στη διερεύνηση των αναγκών υγείας και στην αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών, στη διαχείριση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, στην αξιολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, στην παρακίνηση του προσωπικού με τη συνεχή επιμόρφωση, τη δέσμευση και τη συμμετοχή, τους κύκλους ποιότητας και τους συντονιστές ποιότητας.

Η σωρευμένη αυτή εμπειρία και τεχνογνωσία μεταφέρεται παράλληλα σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ως έκτακτος επίκουρος καθηγητής – επιστημονικός συνεργάτης από το 1994 έως το 2001 και από το 2002 έως σήμερα ως τακτικό μέλος Ε.Π. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών. Έχει εκτενές συγγραφικό έργο (συγγράμματα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων με κριτές, συλλογικούς τόμους κ.ά.), έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών και ερευνών που αφορούν θέματα κοινωνιολογίας της υγείας, ποιότητας ζωής, διοίκησης και διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κοινωνικής φροντίδας, ανθρωπίνων πόρων, κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, ανάλυσης συστημάτων υγείας, κοινωνικής φροντίδας κ.ά.

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται προς τη διερεύνηση των βασικών προσδιοριστικών παραγόντων που διαμορφώνουν, συνθέτουν και ερμηνεύουν το σύμπλεγμα της υγείας και της αρρώστιας στη σύγχρονη κοινωνία.Επιχειρείται η επαναπροσέγγιση της υγείας με την κοινωνία, στηριζόμενη στο ολιστικό βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο υγείας και διερευνώνται οι αντικειμενικές και οι υποκειμενικές πραγματικότητες και διαστάσεις της ασθένειας, της αρρώστιας και της υγείας. Η υγεία και η ποιότητα ζωής αποτελούν σήμερα το κεντρικό ζητούμενο καθώς ενέχουν το όραμα μιας πραγματικής βιοψυχοκοινωνικής ευεξίας, μιας πραγματικής ανθρώπινης ανάπτυξης.