Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

Ο τίτλος ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο MSc (Master of Science in Tourism Entrepreneurship).

Ο τίτλος υπογράφεται από τις συνδιοργανώτριες ακαδημαϊκές μονάδες με αναφορά στο συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα (Ε.Κ.Κ.Ε.).

Το Μ.Δ.Ε. συνοδεύεται από συμπληρωματικό έντυπο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο υποψήφιος, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη βαθμολογία του σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).