Πρόγραμμα Μαθημάτων


Το Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε τρεις κατευθύνσεις:
• Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων φιλοξενίας
• Κατεύθυνση: Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
• Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.


Στο πρώτο εξάμηνο διδάσκονται μαθήματα κορμού, στο δεύτερο εξάμηνο διδάσκονται τα μαθήματα εκάστης κατεύθυνσης και στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα θέχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Επιπλέον:


•   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ./ ECTS) για την ολοκλήρωση του Προγράμματος.
•   Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.
•   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες λαμβάνουν 5 Π.Μ. για κάθε μάθημα, και η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
•   Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στο τέλος του Γ ́ εξαμήνου στην οριστική μορφή της και υποστηρίζεται ενώπιον εξεταστικής επιτροπής.

Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου είναι τα εξής:

 

Α ́ Εξάμηνο

Π.Μ.

1.

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

5

2.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων

5

3.

Αρχές Οικονομικής του Τουρισμού και της φιλοξενίας

5

4.

Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

5

5.

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη αποφάσεων

5

6.

Τουριστική Πολιτική

5

 

Β ́ Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

Π.Μ.

1.

Τουριστική Οικονομική

5

2.

Τουριστική Ανάπτυξη

5

3.

Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

5

4.

Προβολή Τουριστικού Προορισμού

5

5.

Διοίκηση Φορέα Οργάνωσης και Προβολής Προορισμού

5

6.

Σχεδιασμός Τουριστικού Προϊόντος

5

 

Β ́ Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Π.Μ.

1.

Διαχείριση Ξενοδοχειακών Λειτουργιών

5

2.

Μάρκετινγκ στη φιλοξενία και στον Τουρισμό

5

3.

Κοινωνιολογία και Ψυχολογία στον Τουρισμό και στη φιλοξενία

5

4.

Ε − Tourism: Θεωρία και Εφαρμογές

5

5.

Ξενοδοχειακές Πωλήσεις: Θεωρία και Πράξη

5

6.

Στρατηγική Διοίκηση Ξενοδοχείων και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

5

 

Β ́ Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

Π.Μ.

1.

Ευεξία και Ποιότητα Ζωής: Νέες ανάγκες και υπηρεσίες στον Τουρισμό Υγείας

5

2.

Δημογραφία, Επιδημιολογία και Ιατρικός Τουρισμός

5

3.

Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας και Φροντίδας Υγείας

5

4.

Κοινωνική, οικονομική ανάπτυξη και Τουρισμός Υγείας

5

5.

Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας

5

6.

Θεσμοί και Πολιτικές Ιατρικού και Κοινωνικού Τουρισμού

5

 

Γ ́ Εξάμηνο

Π.Μ.

1.

Διπλωματική Εργασία

30

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

90