Διαδικασία εισαγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας:

α. Στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά τις ώρες 10:00 – 13:00 καθημερινά, ή

β. Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή

 

Δικαιολογητικά

 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

  1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ,
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
  3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου,
  4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου,
  5. Βεβαίωση Αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιμάται, εφόσον υπάρχει),
  6. Αντίτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν,
  7. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου,
  8. Δύο συστατικές επιστολές,
  9. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  10. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

 

Διαδικασία επιλογής

Σε συνέχεια της υποβολής των δικαιολογητικών εκ μέρους των υποψηφίων, όσοι από αυτούς πληρούν τα κριτήρια επιλογής στο ΠΜΣ, καλούνται προς συνέντευξη ενώπιον 3μελούς επιτροπής αξιολόγησης.